خبر جدید

کشورهای عربی که توان نظامی خود را در اختیار آمریکا قرار داده اند | مشرق