خبر جدید

تنها ۱۰ بیمارستان غزه به طور جزئی فعال هستند | مشرق