خبر جدید

این سدهای خالی؛ وضعیت ذخایر آبی سدها در شروع سال ۱۴۰۳+ جدول | همشهری