خبر جدید

اشغالگران بیش از ۲۰۰ آواره فلسطینی را در بیمارستان شفا قتل عام کردند | ایرنا