خبر جدید

اتصال ۷۰۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار جدید به اینترنت | ایرنا