خبر جدید

 آیا باید برای ظهور زمینه سازی نمود؟ از کجای قرآن و روایات استنباط می‌شود؟ آیا اگر کسی این وظیفه را ترک نماید مرتکب حرام شده است؟ | صد آنلاین